2016 ITAYA Hair catalog

"Handsome elegance"
IMG_1343.JPG